10 September 2009

KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN


YATIM PIATU…..
By nursitha

Hidup seorang diri……
Mengarungi dunia seorang diri
Begitu penuh dengan bermacam-macam manusia
Selalu berfikir bagaimana hari-hari yang akan dilewati

Menunggu siapa yang dapat membantu
Seribu kreatifitas dilakukan untuk menjalani hidup
Terkadang berfikir apakah nanti malam dapat makan
Bagaimana besok jadi orang sukses

Kehilangan seorang ayah…….
Kehilangan seorang ibu……….
Membuat seorang yatim piatu menjadi seorang yang tegar
Untuk menjalani hidupnya hari demi hari yang berganti dan berlalu
Kehilangan telah membuat yatim piatu menjadi seorang yang gagah

Dalam rangka Amaliyah Ramadhan anak-anak KB-TK Islam Al-Azhar 14 Semarang mengadakan kunjungan sosial,Kelompok KB2 dan Kelompok A berkunjung ke Panti Asuhan di Ds. Meteseh sedangkan KB-1 dan Kelompok B berkunjung ke warga kurang mampu di desa Jabungan,pada kesempatan tersebut mereka menyerahkan bantuan paket sembako.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih serta mengasah kepedulian para siswa terhadap sesama khusunya kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu serta warga kurang mampu.09 September 2009

TAKBIR KELILING


Allahu Akbar...Allahu Akbar...Allahu Akbar...Wa lillahilhamd,
Gema takbir berkumandang,sembari menabuh dan membunyikan alat-alat musik sederhana anak-anak terus menggemakan suara Takbir, mereka berjalan berkeliling lingkungan sekolah dalam rangka menyambut datangnya hari kemenangan "Hari Raya Idul Fitri".
Usai takbir keliling merekapun bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di halamn ikrar KB-TK Islam Al-Azhar 14.Kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas saban tahun yang selalu di agendakan di Amaliyah Ramadhan.


KARTU LEBARAN


Salah satu kegiatan anak-anak KB-TK Islam Al-Azhar 14 pada amaliyah Ramadhan tahun ini adalah membuat KARTU LEBARAN,dengan di bantu guru anak-anak berkreasi membuat desain kartu lebaran yang cantik dan unik juga lucu,alhasil kartu lebaran siap untuk dikirim ke kedua orang tua di alamat rumah masing-masing siswa.pada proses pengiriman kartu lebaran pihak sekolah mengundang MOBIL POS KELILING untuk datang ke sekolah, anak anak cukup antusias membeli prangko,menempelkan pada kartu dan selanjutnya menyerahkannya kepada pegawai pos keliling yang membuka loket di mobilnya.


06 September 2009

ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL


Zakat Fitrah
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.
Yang berkewajiban membayar
Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya , keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:
• Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
• Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
• Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
• Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.
Besar Zakat
Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki)[1]
Waktu Pengeluaran
Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.
Penerima Zakat
Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya.
Sumber Hadits berkenaan dengan Zakat Fitrah
• Diriwayatkan dari Ibnu Umar t.ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadhan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'iir. atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslilmin. (H.R : Al-Bukhary dan Muslim)
• Diriwayatkan dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata ; Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar di tunaikan / dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat 'ied. (H. R : Al-Bukhary, Abu Daud dan Nasa'i)
• Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, maka ia berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat 'ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah). (H.R : Abu Daud, Ibnu Majah dan Daaruquthni)
• Diriwayatkan dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda : Tangan di atas (memberi dan menolong) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta-minta), mulailah orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga dll) dan sebaik-baik shadaqah adalah yang di keluarkan dari kelebihan kekayaan (yang di perlukan oleh keluarga) (H.R : Al-Bukhary dan Ahmad)
• Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. ia berkata : Rasulullah sw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah unutk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka (tanggunganmu). (H.R : Daaruquthni, hadits hasan)
• Artinya : Diriwayatkan dari Nafi' t. berkata : Adalah Ibnu Umar menyerahkan (zakat fithrah) kepada mereka yang menerimanya (panitia penerima zakat fithrah / amil) dan mereka (para sahabat) menyerahkan zakat fithrah sehari atau dua hari sebelum 'iedil fitri. (H.R.Al-Bukhary)
• Diriwayatkan dari Nafi' : Bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar menyuruh orang mengeluarkan zakat fithrah kepada petugas yang kepadanya zakat fithrah di kumpulkan (amil) dua hari atau tiga hari sebelum hari raya fitri. (H.R: Malik)
Hikmah disyari'atkannya Zahat Fitrah
Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah [2] adalah:
1. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-l\lya.
2. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
3. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. (Lihat Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam, oleh Syaikh Abd. Rahman bin Nashir As Sa'di, hlm. 37.)
4. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Zakat Maal
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'.
Syarat-syarat harta
Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Milik Penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
2. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
3. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu
5. Bebas dari Hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz(barang temuan) tidak memiliki syarat haul.
Macam-macamnya
Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:
• Hewan ternak. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi,kerbau,kambing,domba,ayam)
• Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
• Emas dan Perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
• Harta Perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
• Hasil Tambang(Ma'din). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
• Barang Temuan(Rikaz). Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).
• Zakat Profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.
Yang berhak menerima
Golongan yang berhak menerima zakat terbagi atas 8 asnaf yakni:Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah & Ibnu Sabil
Sumber dalam Al Qur'an & Hadits
• QS (2:43)("Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".)
• QS (9:35)(pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.")
• QS (6: 141)(Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. )

03 September 2009

GALLERY PHOTO


AGENDA KEGIATAN KB-TK AL-AZHAR 14 TH. 2009-2010NO WAKTU KEGIATAN KOORDINATOR I Juli 2011   111,12,13Masa Orientasi MuridUmmu  ( MOM )     216Pertemuan Awal Tahun Pela jaranDwi    ( Open House )    322Hari Anak Nasional ( HAN )Hasti    423Bazar songsong Ramadhan  Widi    529Libur Awal Ramadhan II Agustus 2010   11 sd 19Amaliyah RamadhanWidi        215,16HUT RIDewi    322 Agustus Libur Idul Fitri  sd 9 Sept      III September 2011   112,* Halal Bi Halal AnakKoord Paralel224,Sosialisasi UKGTK      (Usaha Kesehatan Gigi TK)  IV Oktober 2011   13* Awal EkskulImah   Atik  * Awal pelaksanaan UKGTK 27Puncak Peringatan Bulan   Yani  Bahasa    317 sd 22Membuat Mainan KesukaanYani    419Menonton "Film Indie"Dewi    520,21Berkunjung Ke Rumah Imah  Teman  22Rapot Term I V Nov-11   16Idul QurbanTatik2    7Libur Tasyrik 323Ke PeternakanIta424Awal Kegiatan Menanam  Tyas    27Peringatan Tahun Baru IslamKoord ParalelVIDesember 2011   110Manasik hajiTyas214,15Melihat binatang di   sekolahSusi322PanenTyas424Rapot & Porto Folio Term 2 ( semester 1 )     VII Januari 2012   12Mulai kegiatan intra renang   dan komputer KB 231Naik DelmanNita     VIII Februari 2012   113PMB dari dalamFida215Berkunjung ke "Radio Station" Ummu     IX Maret 2012   11,2Bermain telepon/earphoneImah25PMB dari luarFida317Rapot Term 3 X Apr-12    21Peringatan Hari KartiniWidiXI Mei 2012   116EBTAQTyas    227AkhirussanahNitaXII Juni 2012   11Isro' Mi'rojIta27Berkunjung Ke Brimob    Dwi38Naik Perahu    Ana414,15Berkemah    Susi516Rapot Semester II              (Term 4)arfyUSER22012-01-05T02:08:00Z2012-01-05T02:08:00Z022851629Microsoft Office Word0133falseTitle1false1911falsefalse12.0000